ᒥᑎᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Mute.swan.flaps.arp.750pix.jpg

ᑎᖕᒥᐊᖅ ᐊᕐᓇ ᕕᐊᖏᑦ ᑲᔪᕈᔪᐃᑦ ᐊᖑᑎᕕᐊᑦ ᕿᖓᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒪᐅᓕᒡᔪᐊᖑᓪᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑯᑭᐅᔭᓂᒃ ᐅᕕᓗᕐᓂᒡᓗ ᓂᕿᓖᒃ ᒥᑎᐅᕗᑦ.