ᒃᓚᐊᐱᑕ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Klaipeda city in Lithuania.svg

ᒃᓚᐊᐱᑕ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᒃᓚᐊᐱᑕ (Klaipėda) ᓕᐋᑐᕙ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

klaipita[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

klaipita

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.