ᒃᑎᓇᐃᒃᑎᓄᓯ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐃᓇᐊᓴᖃᐸᕐᑉ

ᐃᓇᐊᓴᖃᐸᕐᑉᓯᓄᓇᕗᒥᐅᑦᐃᓄᒃᑎᑦᑐᖅ, ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᑕᓇᐊ>ᒪᐊᐃᕐᖃᔨ "ᓴᐊᒪᐱ" ᒪᕐᓯ. ᖃᐅᓯᖏᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᐅᒐᓗᐊᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦᒪᓕᒃᖢᒋᑦᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐᐃᓚᐅᓪᓗᓂᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐅᐊᓕᓂᖅᐸᓯᖓᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓂᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓅᔨᖓᔪᖅᑎᑐᑦᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖅᑐᑦᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑑᖓᙱᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖏᑦ