ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ.

ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ«Қазақстан ᖃᓴᖅᔅᑕᓐ» ᓄᓇ 17.498.145 ᖃᓪᓗᓈᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᓗᐊᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑲᓴᒃᖢᓇ ᓄᓇ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.