Jump to content

ᑲᓪᓕᑕᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑲᓪᓕᑕᖅ

ᑲᓪᓕᑕᖅ—ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᑯᒪᐅᑎᑦ ᐅᐱᓐᓇᐃᑐᕆᔪᖅ ᖃᑯᒍ ᒥᓪᓕᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᑯᔪᐊᓗᒃ ᑭᒍᓯᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᒃ ᐊᖅᑯᓇᖅ.

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑲᓪᓕᑕᖅ