ᑑᙵ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑑᙵ - Tonga
ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Ko e fasi ‘o e tu‘i ‘o e ‘Otu Tonga

ᑑᙵ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖑᕗᖅ.

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.