Jump to content

ᑐᒃᑐᕙᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᑐᒃᑐᕙᒃ ᐆᒪᔪᖅ ᐃᓅᔪᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑐᓄᕕᐊᖅ ᓯᓚᓇᐹᖅᑐᖃᕐᓂᖅ.

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑐᒃᑐᕙᒃ

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.