ᐸᒃᑭ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Palce.jpg

'ᐸᒃᑭ—ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᓪᒐᒃ. ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᐸᑎᒻᒥᕚ ᐱᕐᓂᓕᐅᖅᐳᖅ ᓇᒡᒐᓯᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᒻᒧᐊᒍᑎᕚ.


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐸᒃᑭ