ᐸᐳᐊ ᓂᐅ ᒍᐃᓇ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐸᐳᐊ ᓂᐅ ᒍᐃᓇ - Papua New Guinea
ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᐊᔅᑦᕌᓕᐊᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: O Arise, All You Sons
Papua New Guinea (orthographic projection).svg

ᐸᐳᐊ ᓂᐅ ᒍᐃᓇ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᖑᕗᖅ, ᐊᔅᑦᕌᓕᐊ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᓂᐅ ᒍᐃᓇᐅᑉ, ᐱᖓᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᓂᐅ ᒍᐃᓇᐅᑉ ᐱᖓᖕᓇᖓᓂᑦ ᐸᐳᐊ, ᐄᓅᓯᐊ.

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.