ᐳᕐᑑᒐᓪ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐳᕐᑑᒐᓪ
ᐅᖃᕐᕕᐅᑎᔪᑦ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᐊᖑᑦ: Portugal
ᐳᕐᑐᒌᓯᑎᑐᑦ: Portugal
ᐳᕐᑑᒐᓪᐃ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᐳᕐᑑᒐᓪᐃ ᑕᕐᓴᖓ
(ᐳᕐᑑᒐᓪᐃ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᐳᕐᑑᒐᓪᐃ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: "A Portuguesa
LocationPortugalInEurope.png
ISO 3166 ᓈᓴᐅᑦ PT

ᐳᕐᑑᒐᓪ «Portugal» ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ 10 276 617 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᑭᑐᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
Portugal