Jump to content

ᐦᐃᓐᑏ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐦᐃᓐᑏ (ᐦᐃᓐᑏ: हिंदी) ᐊᒻᒪᓗ हिंदी भाषा - Hindī bhāsā ᐦᐃᓐᑏ ᑉᐦᐋᓵ ᐦᐃᓐᑏ —ᐦᐃᓐᑏᐊ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨ. — ᐦᐃᓐᑏ ᐊᑐᖅᐹ ᓴᖑᐃᐱᓗᒃ. ᑎᒍᕚ 500.000.000 ᐊᖑᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᓐᓂᖅᑐᖅ.

Wikipedia
Wikipedia
ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖅ ᐦᐃᓐᑏ


ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.