ᐊᕕᙵᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑲᔪᖅ ᐊᕕᙵᖅ
kajuq avinngaq

ᐊᕕᙵᖅ ᒥᑭᑦᑐᖅ ᐱᓱᒃᑎ ᑎᒍᕚ ᓯᓴᒪᑦ ᓂᐅ. ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐆᒃᑐᕋᐃᓂᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐸᒥᖅᓵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐃᑭᐊᖅ ᐃᒡᓗ ᐃᓱᒪ ᐊᓂᖅᓵᑕᖅᐳᖅ ᐃᓱᐃᒍᓱᑦᑐᖅ. ᐃᓄᑭᑦᑐᑦ ᐃᓗᖅᐳᖅ ᐊᓗᒥᕋᖅᐹ ᐊᕕᙵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᓂᕿ ᓱᓇᑦᓴᖅ ᓱᕐᕋᐃᑐᖅ ᓂᕿ ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐆᒥᓱᑦᑐᖅ ᐊᖅᑲᖅᐳᖅ ᐊᕕᙵᖅ. ᐊᕕᙵᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᐹ ᑕᖅᑮᓚᓪᓗᐊᖅ ᑕᐃᔭᐅᓂᖅ ᐳᕕᑦᓱᑲᑉᐳᖅ. ᓱᒥᐅᑕᐅᕚ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚ. ᐊᕕᙵᖅ ᐃᓱᐃᖑᓱᑉᐳᖅ ᑕᒋᐅᓐᓇᑐᖅ.