ᐊᓪᓛᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐊᓪᓛᑦ
ᐊᓪᓛᑦ

ᐊᓪᓛᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᖢᓂ ᕐᑳᖓᓄᑦ, ᐸᐃᑉᐹᖑᒐᔪᒃᑐᖅ, ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ, ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ, ᒥᓱᒃᑕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᑲᑭᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ nib−ᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᑭᑦᑐᒥ ᒥᓗᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓂᖃᓚᐅᑲᒋᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᒥᓱᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᑎᒥᒃ ᐃᓗᑐᔪᒧᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᐅᓄᙱᖦᖢᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐳᑦ, ᓲᕐᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ, ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓱᒃᑕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᒃᑲᓄᑦ, ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᓄᑦ, ᐊᖅᓴᕋᓛᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᓄᑦ, ᑎᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓱᒃᓯᔾᔪᑎᓄᑦ. ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᓲᕐᓗ Rapidograph−ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᓕᒫᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖕᓂᑦ, ᒥᓱᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᖦᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.