ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

Fashion, clothing, garmentry - both traditional and southern.

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

(ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.)