ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ - ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.