ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

Fashion, clothing, garmentry - both traditional and southern.

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.