ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᑕᐃᔭᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ, ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ 13-ᓂᒃ ᓇᓕᒧᒌᓂᒃ ᓴᓂᒧᑦ ᐊᐅᐸᖅᑐᓂᒃ (ᖁᓛᓂ ᐊᑖᓂᓗ) ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖃᖅᑐᓂ ᖃᑯᖅᑕᒥᒃ, ᑐᖑᔪᖅᑕᒥᒃ ᑕᖅᓴᖃᖅᑐᒥᒃ ᖃᑦᑖᕐᔪᓛᙳᐊᒥᒃ (ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ "ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ") 50-ᓂᒃ ᒥᑭᑦᑐᓂᒃ, ᖃᐅᓪᓗᖅᑕᓂᒃ, ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑕᖅᓴᓕᖕᓂᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓂᒃ 9-ᓂᒃ ᓴᓂᓕᕇᓂᒃ, 6-ᖑᔪᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ (ᖁᓛᓂ ᐊᑖᓂᓗ) ᐃᓇᖏᐅᑎᓗᑎᒃ ᑕᓪᓕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ. 50-ᖑᔪᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 50-ᓂᒃ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ 13-ᖑᔪᑦ ᑭᔾᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 13-ᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥᙶᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 13-ᓂᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ Star-Spangled Banner-ᒥ.


ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ


ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ