Jump to content

ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ

ᐊᒥᐊᓕᑲᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᑕᐃᔭᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ, ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ 13-ᓂᒃ ᓇᓕᒧᒌᓂᒃ ᓴᓂᒧᑦ ᐊᐅᐸᖅᑐᓂᒃ (ᖁᓛᓂ ᐊᑖᓂᓗ) ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖃᖅᑐᓂ ᖃᑯᖅᑕᒥᒃ, ᑐᖑᔪᖅᑕᒥᒃ ᑕᖅᓴᖃᖅᑐᒥᒃ ᖃᑦᑖᕐᔪᓛᙳᐊᒥᒃ (ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ "ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ") 50-ᓂᒃ ᒥᑭᑦᑐᓂᒃ, ᖃᐅᓪᓗᖅᑕᓂᒃ, ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑕᖅᓴᓕᖕᓂᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓂᒃ 9-ᓂᒃ ᓴᓂᓕᕇᓂᒃ, 6-ᖑᔪᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ (ᖁᓛᓂ ᐊᑖᓂᓗ) ᐃᓇᖏᐅᑎᓗᑎᒃ ᒥᑭᑦᑐᒥᑭᑦᑐᑕᓕᕇᓂᒃ, ᓕᕇᓂᒃ, ᑎᓗᑎᑕᑎᓗᑎᒃ ᑕᓪᓕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ. 50-ᖑᔪᑦ ᐅᓪᓗᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 50-ᓂᒃ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ 13-ᖑᔪᑦ ᑭᔾᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 13-ᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥᙶᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 13-ᓂᒃ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ Star-Spangled Banner-ᒥ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᖑᓕᕇᒃᑕᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑕᑯᓗᒍ ᖃᖓᒃᑰᕋᔭᕐᓂᖓ ᓴᐃᒻᒪᑎᐅᑉ ᐊᒥᐊᓕᒃᑲᓂ. ᑕᑯᓗᒍᑦᑕᐅᖅ: ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᑦ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᒫᓐᓇ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᐊᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ 27-ᒋᔭᐅᕗᖅ; ᐊᐅᓚᖁᑎᐅᑉ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 26−ᖏᖅᓱᖅᖢᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ 1777−ᒥᑦ. 48-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᙳᐊᓂᒃ ᐊᑐᓚᐅᖅᐳᖅ 47-ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 49-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᙳᐊᓂᒃ ᐱᓪᓚᕆᙳᖅᖢᓂ ᔪᓚᐃ 4, 1959-ᒥ. ᑖᓐᓇ 50-ᓯᑖᖅ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐄᓴᓄ ᐋᒍᓯ 21, 1959-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᔪᓚᐃ 1960-ᒥ. ᐊᑯᓂᐅᓛᖑᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᖢᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᑦ 62 ᐅᖓᑖᓄᑦ.