ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᔪᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

[war]

ᐃᕉᒃ ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᔪᑦ ᐅᓇᑕᖅᑎ.

ᑭᓪᓕᐹ ᒪᕐᕈᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᒋᐊᔪᒃ ᐆᑉᐹ ᐊᓯᕈᖅᐹ ᑭᓪᓗᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓪᓚᖏᐊᑎᑉᐹ ᓄᓇ.