Jump to content

ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᔪᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

[war]

ᐃᕉᒃ ᐊᑭᕋᖅᑑᑎᔪᑦ ᐅᓇᑕᖅᑎ.

ᑭᓪᓕᐹ ᒪᕐᕈᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᒋᐊᔪᒃ ᐆᑉᐹ ᐊᓯᕈᖅᐹ ᑭᓪᓗᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓪᓚᖏᐊᑎᑉᐹ ᓄᓇ.