ᐆᑉᓴᓚ/uupsala

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐆᑉᓴᓚ
Uppsala in Sweden.png

ᐆᑉᓴᓚ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᐆᑉᓴᓚ (Uppsala) ᔅᕗᕆᑭ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

uupsala[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

uupsala

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.