ᐆᐸᓪ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

Opal is a hydrated amorphous form of silica (SiO2·nH2O); ᐃᒪᖓᑕ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ 3 ᑎᓯᒻᒧᑦ 21% ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖓᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᒐᔪᑦᑐᖅ 6 ᐊᒻᒪ 10%. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᔭᕋᑦᑎᐊᕙᐃᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᒋᙱᖦᖢᓂᐅᒃ silica-ᑎᑐᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᒐᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐆᓇᓗᐊᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖃᕋᔪᒃᖢᓂ, ᓇᓂᔭᐅᒐᔪᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᓕᒪᓐᑦ, ᓯᐅᕋᖅ, ᐅᔭᕋᒃ, ᒪᕐᕋᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᒃ