ᐅᒃᐱᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Harfang sur neige.jpg

ᐅᒃᐱᒃ ᐊᖏᔪᖅ ᖁᖅᓱᖅᑐᖅ ᐃᔨ ᐅᑉᐱᒃ.

ᐅᒃᐱᒃ ᐃᒐ. ᑐᖑᔪᖅᑐᖅ: ᐊᐅᔭᖅ - ᑐᖑᔪᖅᑐᖅ: ᐅᑭᐅᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᖅᑐᑦ.
Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐅᒃᐱᒃ