ᐅᑲᓕᐊᑦᓯᐊᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Rabbit 01250 Nevit.jpg

ᐅᑲᓕᐊᑦᓯᐊᖅ ᒥᑭᔪᒃ ᐱᓱᒃᑎ. ᐊᓕᐊᑉᐹ ᒪᖑᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓯᐊᖅ ᑭᒃᑯᑦ ᐃᒪᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ. ᐅᑲᓕᐊᑦᓯᐊᖅ ᐃᓅᕗᖅ ᑕᐱᕇᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕐᖄᐹ ᐅᓄᕐᓂᖅ ᓄᑕᒐᒃ.