ᐅᐃᑭ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
HNL Wiki Wiki Bus.jpg

ᐅᐃᑭ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᑉᐱᑕᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᕚ ᑲᑎᒪᔪᑦ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᑉᐱᑕᖅ ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ.