ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕚ ᐃᓄᒃ «Descartes» ᐃᔅᑳᕐᑎᔅ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ—ᐊᐱᖅᓱᐹ ᐱᑦᖁᓯᖅ ᐱᐅᓂᕐᓂᐊᑐᖅ ᐃᓅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᑕᓕᖅᑲᔪᖅ.