Jump to content

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕚ ᐃᓄᒃ «Descartes» ᐃᔅᑳᕐᑎᔅ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ—ᐊᐱᖅᓱᐹ ᐱᑦᖁᓯᖅ ᐱᐅᓂᕐᓂᐊᑐᖅ ᐃᓅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᑕᓕᖅᑲᔪᖅ.