Jump to content

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᐊᕐᕿᐅᑐᖅ ᑲᖐᓱᖅᐳᖅ ᓯᓚᑎᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᓵᕆᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.