ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search


ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᐊᕐᕿᐅᑐᖅ ᑲᖐᓱᖅᐳᖅ ᓯᓚᑎᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᓵᕆᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.