ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᓄᓇᙳᐊᖅ ᐊᓚᒃᑲᑎᑉᐹ ᐅᓄᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ

ᑐᑭᐊ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓚᖏᐅᑎᑎᑦᓯᒍᑎ ᓄᓇ ᐊᒡᒋᔾᔨᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐹᓂᖅᓯᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖅ ᑭᒃᑯᑦ ᐅᓇᒻᒥᓇᐃᑦᑐᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓗᓪᓕᑑᑎᕚ ᓄᓇ.