ᐃᓄᒐᙳᐊᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Scheme human hand bones-fr.svg

ᑕᓕᒪᐅᕗᑦ ᐃᓄᒐᖖᐅᐊᑦ ᐊᒡᒐᒥᓪᓗ ᐃᑎᒐᕐᒥᓗ. ᖁᐃᓂᓂᖅᐸᐊᖅ ᐃᑎᒐᕐᒥᐃᑐᖅ ᐳᑐᒍᕐᒥᒃ ᐊᑎᖃᖅᐳᖅ. ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᒡᒐᒥᐃᑎᑐᑦ ᑯᓪᓗᒥᒃ, ᑎᑭᕐᒥᒃ, ᕿᑎᖅᓯᒥᒃ, ᒥᑭᓕᕋᕐᒥᒃ, ᐃᕿᖅᖁᕐᒥᓪᓗ ᐊᑎᖃᖅᐳᑦ.