Jump to content

ᐃᒥᒐᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᒥᒐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂᓂᕿᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᓂᕿᓂᐅᕕᕐᕕᒃ.

ᐃᒥᒐᖅ/ᐃᒥᒐᖅ—ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕋᔭᐃᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᖃᓯᓕᕈᕙᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᒥᒐᐅᕗᖅ. ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐆᑉᐹ ᐱᑕᓕᑦᑐᐳᖅ ᐃᒥᕋᖅ.

ᐃᒥᒐᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᖂᖄ ᑰᓛ

ᐱᑉᓯ ᑰᓛ

Fanta