ᐃᒥᒐᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᒥᒐᖅ ᐅᓄᕐᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂᓂᕿᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᓂᕿᓂᐅᕕᕐᕕᒃ.

ᐃᒥᒐᖅ/ᐃᒥᒐᖅ—ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕋᔭᐃᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᖃᓯᓕᕈᕙᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᒥᒐᐅᕗᖅ. ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐆᑉᐹ ᐱᑕᓕᑦᑐᐳᖅ ᐃᒥᕋᖅ.