ᐃᑯᒪ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᑯᒪ
ᓇᑉᐸᖅᑕᖅ

ᐃᑯᒪ-ᐃᒋᕙᑦᑕᑦᑎᖅ. ᐃᑯᒪᐃᑦ ᑲᑲᒍᑎᖃᖏᑦᑐᑦ ᐊᔾᔨᒥᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓄᐃᖅᖢᒍ ᐃᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ, ᒫᔫᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐃᑯᒪᐅᖕᒥᔪᑦ. ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒧᑦ ᖃᐅᒻᒪᒃᑕᔫᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᒪᔾᔪᑎ ᐃᑯᒪᐅᖕᒥᔪᖅ. ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑯᐊᓚᔪᖅ ᐃᑯᒪᒍᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᒪᖓ ᖃᐅᒪᖓᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᒪᐅᕗᖅ. ᐅᔭᕋᒃ ᖁᖅᓲᔭᖅᑐᖅ ᖃᐃᖅᑲᕆᖏᖦᖢᓂ, ᐅᔭᕋᖕᒧᑦ ᐊᒋᐊᕕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᑳᓚᒃᑎᑕᖅᖢᒍ ᑎᓚᐃᖅᑕᖅᖢᒍ ᐊᐅᒫᒡᒋᖅᑕᓲᖅ ᐃᖕᓂᐅᕗᖅ.