ᓄᓇᕗᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᓄᓇᕗᑦ
ᐅᖃᕐᕕᐅᑎᔪᑦ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᐊᖑᑦ: Nunavut
ᓄᓇᕘᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᓄᓇᕘᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᓄᓇᕘᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: ᓄᓇᕗᑦ ᓴᙱᓂᕗᑦ
Nunavut-map.png
Inuit, Arviat (Photo: Patrick André Perron) Nunavut
Carte-nu.png
Eskimo Women at Ashe Inlet.jpg

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖓᕙ ᖃᐅᒪᕋᔭᐅᑉ ᐃᒃᑭᖓ ᐃᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᑉᐸᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᐋᓐ ᒦᖀᑦᔩᒃ ᐦᐋᓐᓱᓐ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ.

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

(ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.)