ᓂᐅ ᐃᐅᕐᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
niu iurk iluani amialika.

ᓂᐅ ᐃᐅᕐᒃ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—New York]— 19,541,453 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᓂᐅ ᐃᐅᕐᒃ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓂᐅ ᐃᐅᕐᒃ ᓯᑎ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-New York City» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]