ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
miisiisiipii iluani amialika.

ᒦᓰᓰᐲ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Mississippi]— 18,537,969 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᒦᓰᓰᐲ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᔨᐋᒃᓲᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Jackson» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]