ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
kaaruuliinaa tunuviaq iluani amialika.

ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—North Carolina]— 9,380,884 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓵᕐᓖᑦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Charlotte» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]