ᑰᓘᕌᑑ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
kuuluuraatuu iluani amialika.

ᑰᓘᕌᑑ—(ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Colorado)— 5,024,748 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑰᓘᕌᑑ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᑏᓂᕖᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Denver» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]