ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
taakuutaa nigiq iluani amialika.

ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Dakota]— 646,844 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐲᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Pierre» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ