ᐆᕇᕇᓐ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
uuriiguun iluani amialika.

ᐆᕇᕇᓐ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Oregon]— 3,831,074 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐆᕇᕇᓐ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ [ᐴᕐᑦᓛᓐᑦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Portland» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]