ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik)
Jump to navigation Jump to search

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᑕᒡᕙ. ᐃᓄᒋᑦᑐᖅ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᖁᑎᒋᕚ ᑕᐃᒍᖅᐹ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᐱᐅᓕᑦᓯᔨ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᒥᒃᓵᓂ ᐊᓂᕐᓂᐊᓗᒃ.