ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ Kaaruuliinaa nigiq)
Jump to navigation Jump to search
ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ
South Carolina
Flag of South Carolina.svg Seal of South Carolina.svg
Map of USA SC.svg

ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Carolina]— 4,561,242 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᑰᓘᒻᐲᐊ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Columbia» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]