ᔅᑑᒃᓱᓪᒻ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᔅᑑᒃᓱᓪᒻ/stuukhulm)
Jump to navigation Jump to search
ᔅᑑᒃᓱᓪᒻ
Stockholm in Sweden.gif

ᔅᑑᒃᓱᓪᒻ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᔅᑑᒃᓱᓪᒻ (Stockholm) ᔅᕗᕆᑭ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.