ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᕕᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᕕᒃ

ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᕕᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Axis)――― ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᓗᒃᑖᖅ.


Naasautiqarvik

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᕕᒃ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.