Jump to content

ᓇᐹᖅᑐᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ/napaaqtuqarunnanngittuq)
ᓇᐹᖅᑐᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᓛᓯᑲ.

ᓇᐹᖅᑐᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖕᒪᖔᑦ ᓇᐹᖅᑐᐃᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑖᓐᓇ ᓄᓇ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓂᒃ.