Jump to content

ᒧᕆᐊᓪ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]

ᒧᕆᐊᓪ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᒧᕆᐊᓪ |manrial| (Français-Montréal | English-Montreal) ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᓇᑕ ᑎᒍᕚ 1.583.590 ᐃᓐᓄᐳᖅ.

manrial[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

manrial

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.