ᑖᒃᓵᔅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᑖᒃᓵᔅ/taaksaas)
Jump to navigation Jump to search
ᑖᒃᓵᔅ
Texas
Flag of Texas.svg Seal of Texas.svg
Map of USA TX.svg

ᑖᒃᓵᔅ—(ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Texas)— 27,469,114 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᒃᓵᔅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓯᐅᔅᑕᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Houston» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᒃᓵᔅ