ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Lancaster Sound)―――

Tallurutiup Imanga

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.