ᑐᓗᐃᑦ ᓄᓈᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Flag of United Kingdom.svg
Topography

ᑐᓗᐃᑦ ᓄᓈᑦ «United Kingdom»-ᖃᓪᓗᓈᐃᑦ ᓄᓈᑦ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
'ᑐᓗᐃᑦ ᓄᓈᑦ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.