ᑎᕆᖅᖁᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑎᕆᖅᖁᖅ

ᑎᕆᖅᖁᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Angle)――― ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᓗᒃᑖᖅ.


Tiriqquq

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑎᕆᖅᖁᖅ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.