ᑉᓘᕇᑖ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᑉᓘᕇᑖ/pluuriitaa)
ᑉᓘᕇᑖ
Florida

ᑉᓘᕇᑖ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Florida]— 20,271,272 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑉᓘᕇᑖ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᒣᐋᒦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Miami» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]