ᐸᕉ ᕿᑭᖅᑕᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐸᕉ ᕿᑭᖅᑕᑦ

ᐸᕉ ᕿᑭᖅᑕᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Faroe Islands)―――

Paruu qikiqtat

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐸᕉ ᕿᑭᖅᑕᑦ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.