ᐃᓄᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐃᓄᒃ

Inuk (as opposed to someone of a different ethnicity), person, human being.

ᐃᓄᒃ

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.