ᐃᒻᒧᒃ ᑏ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑳᖕ ᑭᖕ ᐃᒻᒧᒃ ᑏ

ᐃᒻᒧᒃ ᑏ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Milk Tea)―――


Immuk tii

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᒻᒧᒃ ᑏ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.