ᐃᒥᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᒥᖅ

ᐃᒥᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Drinking water)―――

Imiq

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.