ᐃᒥᐊᓘᑉ ᐃᓚᖓ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᒥᐊᓘᑉ ᐃᓚᖓ

ᐃᒥᐊᓘᑉ ᐃᓚᖓ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ:Alocohol)―――


Imialuup ilanga

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᒥᐊᓘᑉ ᐃᓚᖓ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.